• slider
  • slider

Bài học tiếng Tây Ban Nha: Danh từ số nhiều

Bài học tiếng Tây Ban Nha: Bạn có thể sử dụng hiểu quả các danh từ số nhiều tiếng Tây Ban Nha trong các câu nói hằng ngày của bạn bằng cách thêm s, es, phân biệt danh từ kết thúc bằng phụ âm, trường hợp nào thêm s, es, trường hợp nào ngoại lệ, tất cả sẽ có trong bài học tiếng Tây Ban Nha: danh từ số nhiều.
Các danh từ tiếng Tây Ban Nha có thể là số ít hoặc số nhiều và các danh từ số nhiều ở Tây Ban Nha hầu như sẽ kết thúc bằng -s hoặc -es.
 
Dưới đây là các quy tắc (và, tất nhiên, ngoại lệ) bạn cần biết để thêm nhiều danh từ tiếng Tây Ban Nha.

Danh từ kết thúc bằng nguyên âm

Đầu tiên chúng ta hãy nhìn vào các quy tắc cho những từ kết thúc bằng nguyên âm.

1. Chỉ cần Thêm -s

Quy tắc: Nếu một danh từ số ít kết thúc bằng một nguyên âm không nhấn ( a, e, i, o, u ) hoặc các nguyên âm nhấn mạnh á, é hoặc ó, thêm -s vào cuối của một danh từ số ít để làm cho nó nhiều.
 
Dưới đây là một số ví dụ.
 
học tiếng tây ban nha cùng danh từ số nhiều
 
 
Có một vài trường hợp ngoại lệ đối với quy định trên. Dưới đây là một số bạn có thể gặp:
 
  • Số nhiều không( không ) là không có es
  •  
  • Số nhiều yo( I ) có thể là yo es hoặc yo s

2. Thêm -s hoặc -es

Quy tắc: Nếu một danh từ số ít kết thúc bằng í hoặc ú , bạn có thể thêm -s hoặc -es để pluralize từ. Các -es dạng số nhiều được coi là một chút fancier.
 
Dưới đây là một số ví dụ.
 
bài học tiếng tây ban nha
 
Có một vài trường hợp ngoại lệ đối với quy định trên. Dưới đây là một số bạn có thể gặp:
 
Số nhiều của  sí  ( vâng ) luôn luôn là  sí es

Các số từ số mũ ( từ có trong tiếng Tây Ban Nha từ các ngôn ngữ khác ) kết thúc bằng í hoặc ú được tạo ra bằng cách thêm một -s vào cuối từ. Ví dụ: 
popurrí s  ( potpourris ), menú s  ( menu ).

>> Xem thêm: Tìm hiểu phương pháp học tiếng Tây Ban Nha qua Skype.

Danh từ kết thúc bằng phụ âm

Bây giờ bạn đã có các quy tắc cho các từ kết thúc bằng một nguyên âm xuống, hãy tìm hiểu về những từ kết thúc bằng phụ âm.

1. Thêm -es

Nguyên tắc: Nếu một danh từ đơn lẻ kết thúc bằng một nguyên âm cộng với y hoặc phụ âm l, r, n, d, z, j, s, x, hoặc ch , add- es .
 
Dưới đây là một số ví dụ.
 
học tiếng tây ban nha cùng danh từ phụ âm
 
Nếu một danh từ đơn lẻ kết thúc bằng z , bạn phải thay đổi z thành c trước khi thêm -es .

2. Thêm -s

Nguyên tắc: Nếu một danh từ đơn lẻ kết thúc bằng cụm phụ âm ( nhiều hơn một phụ âm với nhau ) hoặc nguyên âm cộng với một phụ âm khác với l, r, n, d, z, j, s, x, hoặc ch , add -s.
 
Dưới đây là một số ví dụ.
 
học tiếng Tây Ban Nha với danh từ số nhiều
 
Có một vài trường hợp ngoại lệ đối với quy định trên. Dưới đây là một số bạn có thể gặp:
 
Số câu lạc bộ ( câu lạc bộ ) là câu lạc bộ es
 
Số nhiều của album ( album ) là album es
 
Các dạng từ số ít và số nhiều của các từ kết thúc bằng -st hoặc -zt là như nhau. Ví dụ: el test , los test.

Xem thêm: Làm thế nào học tiếng Tây Ban Nha phần 1.

Ngoại lệ ngoại lệ

Bạn đã sẵn sàng cho nhiều trường hợp ngoại lệ? Ở đây họ đến! Xin lưu ý rằng nhiều từ dưới đây là từ chuyên ngành hoặc kỹ thuật, vì vậy bạn sẽ không gặp chúng quá thường xuyên!
 
Quy tắc: Nếu một danh từ số ít kết thúc bằng s hoặc x , có nhiều hơn một âm tiết, và âm tiết cuối cùng không bị nhấn mạnh, các dạng số ít và số nhiều đều giống nhau.

Dưới đây là một số ví dụ.
 
học tiếng tây ban nha
 
Quy tắc: Nếu từ thứ hai trong một danh từ phức tạp đơn độc là một danh từ số nhiều, các dạng số ít và số nhiều đều giống nhau.
 
Dưới đây là một số ví dụ.
 
học tiêng tây ban nha
 
Quy tắc: Nếu một danh từ đơn tính kết thúc bằng l, r, n, d, z, j và là một palabra esdrújula (một từ với ba âm tiết khác được đánh dấu bằng âm tiết thứ ba ), các dạng số ít và số nhiều giống nhau.
 
Đây là một ví dụ.
 
danh từ tiếng tây ban nha

Trên đây là những quy tắc bạn cần nhớ để có thể học tốt các bài học tiếng Tây Ban Nha, những danh từ số nhiều và cách phân biệt cũng như là quy tắc cần biết để chia thì tiếng Tây Ban Nha cho đúng. Mong là bafii viết danh từ số nhiều tiếng Tây Ban Nha sẽ giúp ích các bạn phần nào phân biệt được danh từ số nhiều, danh từ số ít cũng như là cách sử dụng chúng sau cho hiệu quả.
 
Tiếng Tây Ban Nha